પ્રભુ શા માટે તેમના લોકો ગીતો ગાઈ તેવી ઇચ્છા રાખે છે?

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે પ્રભુ શા માટે તેમના લોકો ગીતો ગાઈ તેવી ઇચ્છા રાખે છે? ખ્રિસ્તીના જીવનમાં ગીતો એ શું ભૂમિકા ભજવી જોઈએ? પ્રભુ માટે ગીત દ્વારા ભક્તી કરવી તે  શા માટે ખુબ મહત્વનું છે?
ઈશ્વરે આ પ્રશ્નોના જવાબ બાઇબલમાં પહેલેથી જ આપી ચૂક્યા છે.

1. જયારે તમે ગાઓ ત્યારે તમે આધીન થાવ છો
ગીત ગાવું એ વિકલ્પ નથી પરંતુ આજ્ઞા છે

ખ્રિસ્તની વાત સર્વ જ્ઞાનમાં પુષ્કળતાથી તમારામાં રહે; ગીતો, ‍સ્તોત્રો તથા આત્મિક ગાયનોથી એકબીજાને શીખવો તથા બોધ કરો, અને કૃપાસહિત તમારાં હ્રદયોમાં પ્રભુની આગળ ગાઓ. કલોસીઓને પત્ર 3:16

મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુર્વ્યસન છે, પણ [પવિત્ર] આત્માથી ભરપૂર થાઓ. 19 ગીતોથી, સ્તોત્રોથી તથા આત્મિક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કરીને તમારાં હ્રદયોમાં પ્રભુનાં ગાયનો તથા ભજનો ગાઓ. એફેસીઓને પત્ર 5:18-19
પ્રભુ ના લોકો એ ગીતો ગાવું એ વિકલ્પ નથી પરંતુ આજ્ઞા આપી છે. જયારે અપને ગાયે છીએ ત્યરે દેવની આજ્ઞા પાળીયે છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *